Zony vybu nosti methanolu

https://neoproduct.eu/cz/hear-clear-pro-efektivni-reseni-problemu-sluchu/

Mù¾e se dostat na zaèátek, ale ve výbu¹né atmosféøe, tj. Obsahující plyny, páry nebo prach. A to je norma v chemických místech, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, chemických závodech, cementárnách a spoustì rùzných, kde se dostávají pra¹né nebo prá¹kové výrobky.

Vzhledem k tomu, ¾e øada zemí Evropské unie ji¾ mnoho let se bezpeènostní pøedpisy znaènì li¹ily od sebe, pøedstavovaly také velkou bariéru ke zmìnì zbo¾í, bylo rozhodnuto je harmonizovat a ulo¾it zaøízením, která se nacházejí v ohro¾ených zónách, takzvanému. Oznaèení ATEX.

Tak¾e jaké jsou ATEX znaèky?Pod touto znaèkou existují podrobné po¾adavky popsané v právním aktu Evropské unie, které musí splòovat jakýkoli výrobek urèený k provedení v blízkosti oblastí s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky, na které se tyto èásti nevztahují, mohou být organizovány internì v jednom èlenském státì EU, nemohou být v rozporu s pravidly EU a nemohou tyto po¾adavky zhor¹it.V¹echna zaøízení uvádìná do provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu musí být oznaèena v souladu s naøízením zavedeným smìrnicí. Tato znaèení obsahuje øadu symbolù, které definují rùzné povinné parametry pro tyto nástroje. A tak:Umístìním znaèky CE na materiál výrobce prohla¹uje, ¾e tento úèinek splòuje základní po¾adavky smìrnice.Prostory, ve kterých existuje nebezpeèí výbuchu, byly v prostoru nebezpeèí oddìleny. Oznaèení nebezpeèné zóny také oznaèuje druh ohro¾ení, pokud je jeho výkon:- plynová a kapalná zóna jejich páry byla oznaèena písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak zaøízení odolná proti výbuchu byla rozdìlena do dvou skupin:- ¹kola a zaøízení pro ètení v dolech,- skupina II se vlo¾í do zaøízení pro ètení velikost oblasti výbu¹ných plynù, kapalin nebo prachu.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò tìsnosti skøínì a pevnost, kterou lze odlévat.Výsledkem je teplotní tøída, tj. Maximální teplota povrchu, na kterém zaøízení mù¾e bì¾et.Které jsou výhody pou¾ívání znaèky ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti ve výrobních kanceláøích,- omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z potenciálních hrozeb nebo selhání,- sní¾ení prostojù v umìní,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.