Vyhodnoceni rizika vybuchu doc

ADHD, co¾ znamená doslovnì z angliètiny, je porucha hyperaktivity s dechem pozornosti, je porucha pozornosti s hyperaktivitou. To znamená, ¾e osoba, která trpí touto du¹evní poruchou, projeví témìø ve¹kerý nedostatek moci pøi navrhování kognitivních úkolù a neustálé pøecházení z nìjaké práce na druhou. Èinnosti nebudou dokonèeny a práce provádìné ostatními spoleènostmi budou pova¾ovány za nadmìrné. Tento typ du¹evní poruchy nejèastìji zaèíná dnes v raných stádiích ¾ivota. Navzdory pomìrnì silným a èitelným pøíznakùm èasto není vada mezi dìtmi rozeznatelná a její prvky jsou chápány jako pøirozená souèást dìtského øízení. Jaké jsou pøíznaky ADHD u dìtí?Pøedev¹ím je to nadmìrná excitabilita. Symptomy se mohou objevit u¾ v mateøské ¹kole a budou normálnì udìlali správným zpùsobem: dítì bude skuteènì nevyèerpatelné energie sopky, dochází k problémùm s odpovídající pravidla høi¹tì, ne èekat na nì pøijde øada, a zastaví se velmi agresivnì u soudu pro rùzné dìti. Dal¹í dávka pøechodu vytváøí problémy pro ogromniejszy úroveò pohodlí vzdìlání - dítìte uèí základním reklamy ve skuteènosti schopnost být støedem pozornosti, zaèala získávat znalosti na pevné úrovni platné v aktivním jednáním raných pokusù socializace. Dítì trpící ADHD mù¾e jistì být problém ani s nejjednodu¹¹í úkolù, které chtìjí jim, proto¾e nechápou pokynù uèitele, nesplòují principy nastínìné ¹koly. Ní¾e je seznam dal¹ích pøíznakù dùle¾itých pro dìti s ADHD:

noèní mùry nebo noèní mrchody,

trvalé vrtání na ¾idli,

neochota výmìny,

snadné se zlobit,

¾ádné velké problémy se soustøedìním.

Samozøejmì, ¹patné chování ka¾dého dítìte nelze vysvìtlit nemocí. Nìkdy je to jen jednotlivec, ponìkud jiný charakter, nìkdy i pøíli¹ dávka v dobì raného vzdìlávání. Nicménì v období pozorování vý¹e uvedených pøíznakù ADHD u dìtí bude nutná koncentrace a pøípadné postoupení psychiatra.