Vybuch metanu z youtube

Tì¾ba ve své oblasti je na celém svìtì nejúèinnìj¹í a kromì toho i pøes metanové spoje je to nejbezpeènìj¹í. Bezpeènost byla dosa¾ena pou¾itím rùzných technik a ochran, díky èemu¾ omezujeme mo¾nost vznícení nebo výbuchu metanu.

Abychom zabránili výbuchu metanu, minimalizujeme faktory, které ho vedou, které mù¾eme omezit pomocí vhodných zaøízení. V situaci dolu nebo hranice nebo pøedchùdce musí být zahrnuty aktuální zásobovací harvestory a zkazit dopravní dopravníky. V souèasné dobì se vytváøí jiskøení po¹kozených kabelù, a» u¾ vytváøení elektrického oblouku dosáhne zapálení metanu a výbuchu. Proto je v plných elektrických zaøízeních spojena dal¹í ochrana proti výbuchu. Díky takové ochranì v posledních zaøízeních a institucích minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu do metanu, tak¾e v pøípadì selhání se do tragédie nedostane. Mineráøi elektrikáøi, kteøí pracují na dùlních pozemcích, jsou speciálnì vy¹koleni v oddìlení ochrany proti výbuchu a ohnivzdornosti, aby mohli bezpeènì provádìt vlastní práci pro sebe a dal¹í podzemní pracovníky. Ka¾dý elektrikáø, jednou za pìt let, musí poèítat se zahájením takového výcviku, který bude mít za následek zkou¹ku, díky èemu¾ budou jeho informace osvì¾ovány a seznámit se s aktuálními modely a prostøedky, jak dosáhnout odolnosti vùèi plamenùm a výbuchu.Ochrana proti explozi a plameny je tedy dùle¾itým prvkem návratnosti pøípadných dolù, èím¾ se sni¾uje riziko výbuchu metanu.