Velkoobchod s masovskym masem a studenym masem

V jednom z krakowských velkoobchodníkù s masem, tzv osvì¾ující maso nebo fal¹ování dat vhodnosti na jídlo a namáèení masa ve vodì. ©kandalózní praktiky byly novináøùm odhaleny bývalými velkoobchody v Krakovì, kteøí pøipustili, ¾e ¹títky byly nahrazeny novými znaèkami v okam¾iku vypr¹ení platnosti, tak¾e spoleènost mohla prodávat za nesprávné výrobky za cenu. Proces padìlání byl pravdìpodobnì jen zjevným tajemstvím a dokonce i ¹éfové to vìdìli, co¾ zahrnovalo pohled na ¹patné aktivity ve vlastní továrnì na maso.

Bohu¾el se obává, ¾e popsané èinnosti jsou rutinní v síle velkoobchodníkù s masem, co¾ se zdá potenciálním zákazníkùm také vìnovat vìt¹í pozornost pøi nákupu produktù ¾ivoèi¹ného pùvodu. Dùvodem tìchto pobuøitelných èinností je touha po zisku, ale dùsledky tohoto rychlého chování nesou spotøebitelé, kteøí jsou na stranì této fáze pøíèiny a následku. Bohu¾el ve vý¹e zmínìném skladì masa patrnì patrnì do¹lo ik velkým hygienickým nedostatkùm. Èást potraviny vydaná rostlinou byla umístìna na místech, která nesplòovala hygienické standardy, kde se plazila s patogenními bakteriemi a bakteriemi.

Takové vady jsou ¹iroce pøijímány neèestnými velkoobchodníky, proto¾e podnikatelé pøedev¹ím chtìjí zùstat na trhu bez ohledu na zdraví lidí, kteøí konzumují své výrobky. Majitelé masného skladi¹tì v Krakove popírají skandální zprávy, které uvádìjí, ¾e se jedná o neustálou perfidní pomstu nespokojených nebo propu¹tìných pracovníkù. Jako v¾dy v posledním typu situací je obtí¾né jasnì øíci, která èást konfliktu øíká pravdu. Sanepid mìl zájem o vy¹etøení této delikátní zále¾itosti a v ka¾dém pøípadì doporuèujeme zvý¹it opatrnost pøi nákupu masných výrobkù.