Vakuove baleni

Z bohatých dùvodù kupujeme více jídla ne¾ v domácnosti. Aby se zabránilo plýtvání, je sama metoda skladování nadbyteèného jídla vakuový obal.Zpùsob zaji¹tìní potravináøských výrobkù umo¾òuje prodlou¾it datum exspirace jídla ze tøí na pìtkrát, proto¾e taková balená potravina nemá ¾ádný kontakt se vzduchem, co¾ je kromì bakterií a enzymù dùle¾itým dùvodem pro sní¾ení jídla. Vakuové skladování lze pou¾ít pro v¹echny potraviny.

Flexa Plus Optima

Vakuové balicí stroje jsou zaøízení pro takové balení. Vzhledem k mo¾nosti balení je dùle¾ité je rozlo¾it do komor a bez komor.Komorové stroje jsou urèeny pro balení velkých skupin potravin. Doporuèují to výrobci potravin, velké sklady nebo hypermarkety, kde je èasto materiál naplnìn podle pøání zákazníka. Hra, správnì zabalená jídla vypadá esteticky pøíjemná a je dobøe osvìtlená a osvì¾ená, pøitahuje k nákupu.Balení potravin v komorovém zaøízení se provádí zpùsobem stroje. Proces spoèívá v umístìní výrobku spolu s vhodným obalu v uzavøené komoøe, ve které se aktivuje podtlak. Pak je obal svaøen, po nìm¾ je komora postavena automaticky. V zájmu urychlení procesu balení, výrobci vytvoøili dvoukomorový balicí stroje a balení malých výrobkù, doporuèujeme pou¾ívat vlo¾ky senátu, který také urychlit proces balení.Nekomerové svaøovací stroje jsou urèeny pro domácnosti. Náklady na takový nástroj je lehké, mù¾ete rychle koupit docela dobrý balírny za pøibli¾nì 200 - 400 PLN. Náklady jsou rychle vráceny, proto¾e díky vakuovému balení u¹etøíme nìkolik desítek zlotých mìsíènì a je¹tì víc. Obalový proces je velmi cenovì dostupný. Bì¾í mimo zaøízení a pro operaci ve smyslu svaru se vydává pouze okraj fólie.