Uzemnini v zakladu

Elektrostatické uzemnìní je elektrostatické uzemnìní, které se pou¾ívá pøi pøepravì v¹ech druhù hoølavých kapalin, prá¹kù a plynù. Elektrostatické uzemnìní do znaèné míry minimalizuje riziko výbuchu nebo vznícení rùzných typù hoølavých látek v dùsledku flashoveru. Nekontrolované vypou¹tìní mù¾e zapálit smìs kapaliny a spìchu a stejný výbuch.

Samozøejmì je mo¾né vylouèit nebezpeèí samovznícení a výbuchu. Pokud by existovaly mo¾né dopravní struktury, mìly by mít odpovídající uzemnìní nebo øízené vypou¹tìní elektrostatických nábojù. Tento model elektrostatického uzemnìní významnì sní¾í riziko výbuchu pøepravovaných hoølavin. Tento typ uzemnìní se snadno uzemòuje ze zemnicí svorky a vodièe. Kabely vhodné pro uzemnìní se vyznaèují nízkým elektrickým odporem a extrémnì vysokou odolností proti mechanickému po¹kození. Samozøejmì mù¾ete pou¾ít nebezpeènìj¹í zem s ochranným systémem, který vám umo¾ní pøepravovat nebo vydávat výrobek, ale v místì, kde byla zemì správnì pøipojena.Zajímá vás s jistotou, kdy¾ je tento druh uzemnìní uveden? Nejèastìji jsou pøijímány pøi nakládce a vykládce ¾eleznièních a silnièních cisteren, nádr¾í, sudù, napøíklad procesních komponentù. Nebezpeèí výbuchu také vede k míchání a støíkání nebo èerpání jiných typù hoølavých látek. V dobì interferencí s hoølavými látkami vznikají pøi kontaktu nebo separaci èástic elektrické náboje. Tam, kde vzniká elektrostatický náboj a kombinuje hoølavé látky v pozadí, dodr¾uje se vytvoøení hrozby. Základním principem jakékoli ochrany proti elektrostatickému výboji je silná svorka a øádnì zvolený kabel, který dává ¹anci provést elektrický náboj do uzemòovacího bodu.Je tedy drahé, ¾e svorky a kabely pou¾ívané v zemi musí splòovat velmi nároèné pokyny, které jsou smìrovány na zku¹ební trasu. V souèasné dobì nejlep¹í typy uzemnìní systému pøiná¹ejí nejlep¹í výsledky.