Uzemnini a neutral

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek, zisk elektrostatické jiskry. ©iroce se pou¾ívá pøi pøepravì a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které mají jinou formu. Nejjednodu¹¹í a nìkolik komplikovaných modelù je také sestaveno ze zemní svorky také z kabelu. Silnìj¹í a technologicky propracovaný styl jsou vybaveny stavu ochrany zemì, kterou je mo¾né upustit nebo pøepravì zbo¾í, a kdy¾ byl dùvod zapojen ve zdravém zpùsobem.

Elektrostatické uzemnìní jsou obvykle kombinovány v nakládku nebo vykládku ¾eleznièních cisteren, silnièní, nádr¾í, sudù, tak. velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

Výsledek plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s novým obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami mù¾e zpùsobit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich postavení je pravdìpodobnì také ¾ivé míchání, èerpání nebo støíkání hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo výbìrem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. V pøírodním produktu a rychlém pøipojení k zemi nebo v nezatí¾eném problému mù¾e být generován krátký proudový puls, který bude k dispozici v jiskøi¹ti.Nedostateèná péèe o jiskrové výboje mù¾e vyvolat vznícení smìsi alkoholù a vzduchu, jak dokazuje výbuch nebo nebezpeèné exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.