Typy laboratornich poistroju

Èasto nav¹tìvuji svou ¾enu v knize. Je zamìstnána na Chemické fakultì Univerzity v Gdaòsku, kde pracuje se studenty, pracuje také v laboratoøi. Nìkdy mi vypráví o vybavení, na kterém vytváøí - i kdy¾ nejsem ve tvaru, abych pochopil v¹echno, v nejni¾¹ím stádiu si nemyslím, ¾e si zvolila takový prùbìh své profesionální kariéry.

Laboratorní vybavení je velmi komplexní a ú¾asný problém. Psát pár slov o vybavení moderní chemické laboratoøe mù¾e ¾ít pro èlovìka, který o chemii moc neví, pokusím se to nakonec pøijmout.Dne¹ní chemická laboratoø to neudìlá, kdy¾ na ilustracích z knih, které si pamatuji z primárních roèníkù základní ¹koly. Laboratorní mikroskopy, které hovorovì tvoøí základní vybavení ka¾dé laboratoøe, napøíklad chybí. Nejbì¾nìj¹ím pokrmem je poèítaè. jsou zde také chladnièky, instalace pro vìtrání v místnosti, døezy, rùzné nádoby a nìkolik strojù, které laik pravdìpodobnì neposkytoval v bytì pro to, co jsou - vzorkovaèe, kapalinové a plynové hmotnostní spektrometry a rùzné stroje analyzující slo¾ení chemickou látku, její¾ jména bohu¾el nepamatuji.Samozøejmì, laboratorní mikroskopy stále platí ve vìdì, dùle¾itìj¹í je, ¾e v¾dy spadají na univerzitu medicíny, nebo na oddìlení biologie, které navíc, pokud moje pøítelkynì dokonèí práci, nav¹tìvujeme. mimo jiné obdivovat laboratorní vybavení pou¾ívané biology. Musím se pøiznat, ¾e dìlá mnohem efektivnìj¹í ne¾ chemická - kdybych mìl udìlat sci-fi film, pravdìpodobnì bych po¾ádal toto oddìlení, aby si pronajalo nìjaké vybavení. Biologické oddìlení je dobré, proto¾e se zde vyskytují exotické rostliny, obrovské akvárium a formárium, kde mù¾ete sledovat chování mravencù celé hodiny.