Stav skladu v anglietini

Systém mrp s názvem Plánování po¾adavkù na materiál vám dává mo¾nost mít materiální potøeby. To je jistì tøeba udìlat na platformì dat o produktech, ale jak na základì informací o úrovni zásob, stavu objednávek, které jsou ve vývoji, nebo na platformì výrobního plánu.

Díky takovýmto systémùm mù¾ete snadno a efektivnì øídit jak metodu, tak standardní i data výroby. Poskytuje také mo¾nost úèinné kontroly zásob také jejich vhodného doplnìní. Systém Mrp bude nakupovat, aby eliminoval èasovì nároèné výpoèty. Za prvé systém mrp umo¾òuje správné urèení velikosti objednávek. Dále vám dává pøíle¾itost nastavit termíny dodání. Souèasnì umo¾òuje urèit mno¾ství produkce v sérii. Umo¾òuje vám objednat správný èas k zahájení výroby. Poskytuje také mo¾nost urèit velikost zásob.Zmínit o provádìní systému plánování po¾adavkù na materiál lze øíci, ¾e hodnì zvy¹uje likviditu zásob materiálu. Umo¾òuje také omezit stupeò plnìní objednávky. Sni¾uje poèet objednávek, které nedo¹lo k ukonèení nedostatku zbo¾í nebo jeho èástí. Kromì toho umo¾ní sní¾it poèet zamìstnancù, kteøí musí doporuèit dodávky materiálu.Diskutovaný systém lze snadno nazvat soustavou procesù, jejich¾ hlavním cílem je pøedev¹ím urèit poptávku po finanèních prostøedcích, souèástech nebo materiálech. Tento systém umo¾òuje výrazné sní¾ení finanèních výdajù, které potøebuji pro organizaci výroby.Hlavními cíli plánování materiálových po¾adavkù je omezit zásoby, pøesnì vypoèítat termíny dodání a pøesnì stanovit výrobní náklady. Kromì toho systém nakonec lépe vyu¾ívá infrastrukturu, kterou má spoleènost - výrobní kapacity nebo sklady.