Spravny vik tihotenstvi

Mnoho ¾en je pøekvapeno, ¾e existuje pøíznivý vìk pro otìhotnìní. Existují ¾eny, které by chtìly mít dítì ve vìku 18 let, a to i døíve. Vìt¹ina se v¹ak radìji zamìøuje pøedev¹ím na vyu¾ití finanèní stability, vhodného partnera, pohodlného ¾ivota a jedním slovem materiálního vybavení, které umo¾ní, aby dítì bylo snadno a lehce vychováno. To je pøesnì to správné rozhodnutí, v¾dy má trvalý charakter. Konkrétnì vìk. Pouze my se mù¾eme cítit du¹evnì nepøipraveni na výchovu dítìte, je pro na¹e tìlo tak tì¾ké vìdìt, kdy se tento vìk vyskytuje, a v tomto smyslu je to pozdìji hor¹í.

Z biologického hlediska je nejlep¹ím obdobím pro dítì, které má narodit dáma, 18 a¾ 25 let. Døíve, tìlo dámy neexistuje v dostateènì rozvinutém stavu, který mù¾e vyústit v potrat a narození mrtvého dítìte. Nicménì, pozdìji, po 35 letech, se zvy¹uje pravdìpodobnost onemocnìní souvisejících se zhor¹ením genetického kódu, jako je syndrom Downùv syndrom.

Kdy¾ pøijde na správném vìku otìhotnìt, pokud se koneènì mluvit o biologii. V praxi, i kdy¾ to dìlá tak, ¾e dvacet dívek dokonèit svá studia (nebo jsou v polovinì z nich, právì zaèíná zamìstnání, mohou stále je¹tì být stálým partnerem, a je-li to mají, ale nejsou jisti, zda ho chtìjí odstranit z konce svého ¾ivota. Kromì toho, ¾e nechtìjí omezit své drahé pøedèasné celo¾ivotní závazek, který je vyu¾ití dítìte. Neobviòujte malé ¾eny a házet jim pøebìhnout mateøský instinkt. Tam pak bude øídit reakce, které jsou zpùsobeny zmìnami ve svìtì kolem nás. Tak, a to navzdory skuteènosti, ¾e dodr¾ování biologické dobì je jako hodnì praxe, nemìli bychom zapomínat, ¾e ale není prubíøským kamenem, zda se rozhodnete otìhotnìt, anebo ne. Za prvé, oba potenciální rodièe by mìly obsahovat stejnou touhu mít dítì. Tam je potøeba alespoò stabilizaci základního materiálu a s vìdomím, ¾e jsme neztratili postavení v pøípadì tìhotenství. Je nemo¾né jak osobì pøijaté na objekt chci posílit kontakt s pøítelem. Takové metody jen proto, ¾e zhor¹it situaci mezi ¾enou a klientem.

Vá¾ený pane, realita je taková, ¾e va¹e tìlo nám dává zkrácený èas na otìhotnìní. Skuteènost je také taková, ¾e dobrý vìk pro setkání v chci to døíve, teoreticky, tím lépe. Neznièí skuteènost, ¾e dítì by mìlo být produktem lásky mezi dvìma lidmi, nikoli smyslem pro povinnost.