Sprava licenci ve spoleenosti

Program Enova je tým tøídy ERP. To znamená, ¾e se jedná o provozování spoleènosti. Je navr¾en tak, aby zvy¹oval výkon spoleènosti. Co v¹ak vlastnì znamená zvý¹ení efektivity?

Enova spravuje oblasti urèené zúèastnìnou stranou, sleduje prùbìh rutinních èinností, pøipravuje analýzy, zprávy, pracuje na øe¹ení problémù a pøedev¹ím jde o právo jedné databáze pro v¹echna jména a závazek v¹eho ze systému. Díky tomu je pøizpùsoben jakýkoliv orgán øízení a lidé nemusí provádìt jednoduché, rutinní èinnosti, ale zamìøují se na danou produktivní práci.Zákazník si mù¾e vybrat, které rozsahy provozu spoleènosti má být programem pokryto. Jeho multifunkènost a pøizpùsobivost jsou zde vysoce cenìny. Mù¾e kontrolovat dodávku a dopravu spoleènosti, pøípadnì spravovat finance a ceny zamìstnancù, a to v¹e v souladu s konkrétními pokyny poskytovanými u¾ivatelem. Je také schopen zmìnit tyto zásady v jakékoli fázi a vybrat si je pro dal¹í podmínky. Pokud se v¹ak vyskytne problém, systém jej dobøe rozpozná a informuje u¾ivatele o pøipravených zpùsobech jeho øe¹ení.Prvním dílem tohoto katalogu je mo¾nost zbavit zamìstnance bì¾ných úkolù, pøièem¾ si zaslou¾í cenný èas, jako je øízení zásob, pøeprava, pøeprava. Z nìjaké kontroly, problému nebo nedostatku je vytvoøena podrobná, èitelná zpráva, aplikace mù¾e navrhnout a co dìlat. Mù¾eme také objednat analýzu dané oblasti na¹í spoleènosti, abychom zkontrolovali dostupné metody jejího zlep¹ování. Distributoøi programu enova se ujistí, ¾e klient obdr¾í na¹eho partnera, který zamìstnancùm poskytuje slu¾by, pomáhá pøi jeho aplikaci na konkrétní spoleènost, editaci nebo roz¹iøování. Pokud se v umìní spotøebuje nìjaká dal¹í aplikace, mù¾e ji partner pøidat do hlavního programu. Systém roste stejnì jako jedna spoleènost.Program enova erp je jedním z nejbì¾nìj¹ích mezi významnými dodavateli v Polsku a má dobrou povìst mezi svými u¾ivateli.