Spinani transformatoru

Je mo¾né distribuovat napìtí a komunikovat v¹echny systémy øízení v nejtì¾¹ích podmínkách. Pokud ostatní konektory sel¾ou, konektor eXLink se jistì vyrovná s nejhor¹ími podmínkami. Co je tedy konektor a proè je skuteènì efektivní?

Konektor eXLink bude nakupovat pro flexibilní napájení a navíc velmi vhodnou komunikaci v¹ech øídicích systémù, které jsou známé v ka¾dé místnosti, kde je stejnì dùle¾ité pou¾ít takový konektor. Pracuje perfektnì i v takových nepøíznivých výbu¹ných oblastech, jako jsou zóny 1, 2, 21 a 22. Existují dva zpùsoby tìchto spojení - ètyøpólový a sedm a ¹estpólový.

4-pólový a PE konektor eXLink je celý systém, který umo¾òuje stavìt a odpojovat mnoho rùzných elektrických zaøízení. Má v¹echny mo¾né zásuvky a vhodné konektory pro tzv. Nízkonapì»ové sbìrnicové signály. Za zmínku stojí, ¾e pøenos výkonu je a¾ 250V AC / 10 A pro plasty a poniklované mosazi, stejnì jako pro nerezovou ocel.

Rychlé konektory mají mnoho mo¾ností pøipojení a odpojení. Nesna¾í se stì¾ovat a povinnost vypnout zaøízení pracující v urèitém okam¾iku, co¾ znaènì zjednodu¹uje práci. Ka¾dý je pøipraven v modelu, který zabírá úroveò ochrany IP66 / IP68. Konektory v ideálním pøípadì pracují pøi teplotì od -55 ° C a zùstávají pøi teplotì + 70 ° C nebo v extrémních podmínkách obtí¾ných a pøátelských.Díky tomu, ¾e mohou být obaleny z materiálù, jako je nerezová ocel nebo poniklovaná mosaz, jsou extrémnì odolné vùèi jakémukoli po¹kození. Mohou mít maximálnì 7 nebo 6 pólù nebo 4 póly a PE. Snadno se hrají pøi tì¾bì, proto¾e výrobek má specializované dùkazy o tì¾bì EX a M2. Také nemusí mít právo být pod napìtím.

Kombinace celých systémù díky spojení exlink je opravdu velmi efektivní a pøehledná a trvanlivá.