Smirnice eu 83 182

Smìrnice ATEX v na¹em právním øádu byla zavedena 28. èervence 2003. Pou¾ívá se pro výrobky urèené pro vìci v oblastech ohro¾ených výbuchem. Výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen pro bezpeènost, ale i pro zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Ve vzpomínce na ustanovení uva¾ovaného normativního aktu je úroveò zaji¹tìní a navíc v kombinaci se stávajícími postupy hodnocení v první øadì podmínìna ohro¾ením prostøedí, ve kterém bude zaøízení provádìt.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí výrobek splòovat, aby mohly být pou¾ity v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nicménì, která zóna je? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je vysoká pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje detailní rozdìlení zaøízení na kvalitu. Je to dva z nich. V první tøídì existují zaøízení, která jsou v podzemí dolù spojena i v prostorách, které mohou existovat pøi výbuchu metanu. Druhá skupina se týká zaøízení, která mohou být pou¾ita v neznámých místech a která mohou být vystavena nebezpeèí výbu¹né atmosféry.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky na v¹echna zaøízení provozovaná v oblastech výbuchu metanu / uhelného prachu. Bì¾nìj¹í po¾adavky s mo¾ností nalezení v rámci harmonizovaných limitù.

Je tøeba si uvìdomit, ¾e pokrmy schválené pro výrobu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìly být oznaèeny znaèkou CE. Po této znaèce by mìlo následovat identifikaèní èíslo oznámeného subjektu, které by mìlo být uvedeno, viditelné, trvanlivé a jednoduché.

Oznamující orgán zkoumá celý systém øízení nebo samotný zdroj na konci ovìøení schválení podle dùle¾itých pøedpisù a oèekávání smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU.