Simultanni poeklad definice

Simultánní pøeklad je jedineèný zpùsob pøekladu, který bere v zvukovì izolované místnosti, a dotèená osoba pøeklad by mìl zøídit speciálnì na poslední polo¾ku pøipravena sluchátka a zvolte program, ke kterému je pøiøazena jazyka, co¾ vede posluchaèe. & Nbsp; simultánní pøeklad mù¾e hrát v live, co¾ dokazuje, ¾e pøekladatel, který vy¹el z zvukotìsného bytu, poslouchá øeè mluvèího a pak témìø v této dobì provede pøeklad. Existuje také druh pøekladu, nìkteøí pova¾ováni za variant simultánního tlumoèení, který je vyjádøen následným tlumoèením. Pøekladatel, který se v tomto stylu zastaví s pøekladem, se pøiblí¾í k reproduktoru (obvykle na svìtlé stranì, èerpá poznámky z jeho poznámek, aby pøelo¾il celou øeè. Simultánní tlumoèení v televizi je velmi pøíhodné pro souèasné ¾ivé tlumoèení. Proè, se získá ve zvukotìsné místnosti tím, kvalifikovaných pøekladatelù, kteøí jsou schopni uklidnit a èestný systém pøekládat mluvené slovo, a lidé odmítají okupaci a musel být emoce.

HalluPro

Tento typ pøekladu v¹ak rozli¹uje nìkolik otázek. Pøedev¹ím se lidé, kteøí pøelo¾í pro televizi, musí pou¾ívat hlas, který rád mikrofon. Jak víte, mikrofon zkresluje hlas, tak¾e èlovìk, který pøevádí na televizi, musí jasnì mít vá¾nou diktu a strobosloví, které mikrofon nebude zkreslen. A co víc, horké simultánní tlumoèení se dìje v¾dy s zvukotìsnými místnostmi. S pøeklady v televizi je jistì pøijít s tématem, ¾e nebude existovat cesta pro umístìní zvukotìsné kabiny. Dal¹í hluk nejenom zkresluje slova mluvèího, ale také rozptýlí, co¾ je následující faktor, který je pocit stresu a rozptýlení my¹lenek, ke kterým musí být pøekladatel koneèný a imunizovaný. Závìrem, nìkdy ¾ít simultánní tlumoèení se nijak neli¹í od pøekladù v televizi. Ale nemìní to, ¾e ¾ena pracující simultánnì v tlumoèení bude pracovat v umìní simultánního tlumoèníka, ale v jiné situaci mohou vzniknout problémy.