Simultanni a po sobi jdouci tlumoeeni

Existuje mnoho rùzných konferencí, tam jsou obyvatelé z bohatého prostøedí a pocházejí z jiných zemí, co¾ znamená, ¾e èlovìk ví a mluví rùznými jazyky. Bìhem rozhovoru chce ka¾dý chápat v¹echno pøesnì, a proto existuje forma interpretace konference.

Taková taktika je metodou tlumoèení, bìhem rozhovorù úèastníci nosí sluchátka a skrze nì pøichází hlas uèitele, který pøesnì vysvìtluje mluvený text a moderuje hlas podle originálu.Tlumoèník je v¾dy zahrnut v poètu osob.V rozhovoru o konferenci rozli¹ujeme nìkolik typù takových pøekladù, a tedy:- po sobì jdoucích - pøeklady po øeèi øeèníka,- souèasnì - s øeèí øeèníka,- relé - mezi dvìma jazyky pomocí tøetího jazyka,- retour - pøekládání mateøského jazyka pro ostatní,- pivot - pou¾ívat jeden zdrojový jazyk pro lidi,- cheval - jeden vliv na jednom setkání vytváøí ve dvou kajutách,- symetrický systém - kdy¾ úèastníci poslouchají pøeklady v nìkolika vybraných jazycích,- ¹eptání - pøeklad do ucha úèastníka konference, který sedí u pøekladatele,- znaková øeè - simultánní tlumoèení do znakové øeèi.Jak to, ¾e konferenèní tlumoèení není tak jasné a naznaèuje velmi tì¾ké dovednosti pøekladatelù, aby se úèastnili takových pøekladù, mìli bychom mít obrovské zku¹enosti, velké znalosti a extrémnì se zabývat dal¹ími druhy pøekladù.Nejèastìji bìhem konference se pøekladatelé pøekládají po sobì následujících tlumoèeních nebo pomocí simultánní metody v kabinì.Pøedev¹ím v televizi mù¾eme vìnovat pozornost tìmto pøekladùm pøi zobrazování rùzných rozhovorù a setkání.V¹echny informace poskytne pøekladatel velmi peèlivì a podrobnì, nìkdy pøekladatel musí dokonce pøedat text ve stejném tónu hlasu a jen visí hlas jako mluvèí.