Registraeni pokladna

Povinnosti, které pøecházejí dr¾itelé registraèních pokladen, zahrnují nejen práci související s jejich dovozem a daòovou úpravou. Naopak, zabírají ka¾dé následující období, ve kterém pøebíráme z konkrétní pokladny. Co tedy dodr¾uje své vlastní povinnosti?

Co nás ukládá daòové právo, v oddìlení vlastnictví i pou¾ití registraèních pokladen?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

Dùle¾itou otázkou je vyhotovení potvrzení. Ji¾ jste sly¹eli o práci zákazníkù na pou¾ívání potvrzení od prodejcù. Ne taková opatøení? Pøíjem je symbolem, ¾e daò, která má daòový úøad zaplatit, byla na úètech obchodníka zakoupena. ®ádný doklad, nemù¾e pøijmout dar, ¾e tato daò nebyla zahrnuta. Jsme zde, abychom vytvoøili nápravu zalo¾enou na daòových a konkurenèních nespravedlnostech.

2. Denní daòová zpráva.

Denní daòová zpráva je druhou povinností podnikatele. Po ukonèení ka¾dého dne (ale pøedtím, ne¾ se obchod uskuteèní dal¹í den je podnikatel nucen provést zprávu. V ní bude umístìna hodnota danì, kterou má podnikatel zaplatit daòovému úøadu typickému pro na¹e ústøedí. Simple? Nezapomeòte, ¾e tato zpráva je po¾adována v pøípadì fiskální kontroly.

3. Mìsíèní daòová zpráva.

Také v pøípadì úspìchu denní zprávy je tøeba provést obdobnou mìsíèní zprávu. Pravdìpodobnì jde o zohlednìní hodnoty celé danì, kterou musíme platit za celý mìsíc. Kdy bychom mìli dìlat tuto zprávu? Z tohoto dùvodu je potøeba pomìrnì jednoduchá. Mìsíèní daòová zpráva si pøeje být pøipravena do dne v mìsíci splatnosti.

4. Pokladna.

S vyu¾itím výhod daòové pokladny se provádí a je povinen zadávat záznamy do rejstøíku. Je dùle¾ité, aby tyto záznamy i celé knihy byly vedeny na poli v bezprostøední blízkosti pokladen. Samozøejmì, ¾e tyto texty budou po¾ádány pøi provádìní daòového auditu provedeného u podnikatele daòovým úøadem.

Shrnutí: & nbsp; registraèní pokladny & nbsp; mají mnoho odpovìdností. Uvìdomujeme si v¹ak, ¾e máme záruku, ¾e fungujeme legálnì. Jsme schopni to dokázat snadno pøi provádìní rùzných daòových kontrol provádìných daòovým úøadem.