Prumyslove ici stroje pro lukostoelce

Rychlý a mladý prùmysl potøebuje strojní výrobu. Stroje mohou být nové, ale musí být na jedné stranì spoleèné. Musí být schopni napsat dokument a být zahájen Úøadem technické inspekce, aby si jej mohli pøeèíst. Tyto dva po¾adavky jsou naprosto nezbytné.Co dìlat, kdy¾ k certifikaci stroje nedocházelo, kdy¾ jsme jej získali, pøípad od poèátku strojního vìku (byl pøipraven v letech, kdy takové podmínky neexistovaly, nebo nám prodávající neposkytl dobrý certifikát?

Pokud nemáme certifikát, mù¾eme jej dát do stroje. V tomto ohledu by mìla být nalezena spoleènost, která zahrnuje právo udìlit certifikát. Certifikaci stroje pøedchází zodpovìdná analýza grafù, které máme. Jedná se o elektrické, konstrukèní, pneumatické a hydraulické klíèe, které by mìly být dodány s prùvodní dokumentací. Vzhledem k tomu, ¾e nejsme takovou dokumentací, bylo by tøeba najmout certifikovanou spoleènost, která by znovu vytvoøila schémata (jedna, ale modelování bude velmi drahé, tak¾e pokud bychom nìkdy koupili stroj bez schémat, pak si to rozmysleme dvakrát. Po analýze dokumentace, pokud neexistují ¾ádné pøeká¾ky, probíhá certifikace.Certifikace strojù je proto pouze první etapou na cestì k získání stoprocentnì bezpeèného stroje. Po certifikaci navrhuje vyzvat Úøad technické kontroly ke kontrole. Pokud to dovolí Úøad technické kontroly, jsme schopni umo¾nit zamìstnancùm pracovat na stroji. A ¾e chceme mít záruku, ¾e na¹e organizace je opravdu bezpeèná, navrhuji, abyste provedli audit minimálních nebo základních po¾adavkù.Certifikace strojù a audity základních po¾adavkù a auditù základních po¾adavkù je souèasná úroveò èinnosti èasto individuální a jediná. Bìhem auditu minimálních po¾adavkù nebo základních po¾adavkù se provádìjí obdobné kontroly, jako je tomu v pøípadì, ¾e se provádí certifikace. V¹echny plány a dokumentace výrobce jsou po¾adovány, navíc jsou zkoumány pokyny na pracovi¹ti a bezpeènostní øe¹ení. Mnoho spoleèností pùsobí tak, ¾e pokud vidí v nás dobré nedostatky nebo nedostatky, sami navrhnou zmìny a zmìny, které pomohou zlep¹it zdraví a bezpeènost.