Pracovi ti enicha

Jedním z nejdùle¾itìj¹ích bezpeènostních prvkù v prùmyslu je ochrana lidského ¾ivota.Je jisté, ¾e tyto zjevné chyby vedou k nejvy¹¹ímu poètu událostí jak v prostorách, tak v knize. Pak, na dospìlém mìøítku, na¹e - zdánlivì lehké a nepozorovatelné - chyby nás ubli¾ují.

Vyhne se tìmto událostem?Samozøejmì, pokud je pracovi¹tì dobøe pøipravené, a to i za nejzajímavìj¹ích okolností. Samozøejmì, kdy¾ ve své karte na první pomoc musíte najít náplast a elastický obvaz, samozøejmì v pozadí zamìstnání, musíme mít pøístup k nejdùle¾itìj¹ím zdrojùm pomoci.Jedním z nich je urèitì hasicí pøístroj nebo protipo¾ární pokrývka - vynikající skupina po¾áru, která se zabývá nevratným po¹kozením a pøímou hrozbou pro èinnost nebo zdraví. To, ¾e na pracovi¹ti jsou výbu¹né zóny nebo zvý¹ené riziko po¾áru - dáte mi názor, ¾e v¾dy mám hasicí pøístroj ve svém prostøedí s vhodným objemem a metodou, aby se zabránilo nebezpeèí.

Je zøejmé, ¾e se nemù¾eme vyhnout nìkterým vìcem a poznat sebe sama - co bychom mìli dìlat v této podobì?Vìt¹ina modelù a pøedpisù pøedpokládá evakuaci lidí - a navíc nìkdy i hodnoty, a volání pøíslu¹ných státních orgánù, jako jsou hasièi, policie, sanitka nebo specializované jednotky - plynová nebo energetická sanitka. Ve svìtle zákona je ¾ivot mu¾ù dùle¾itou hodnotou a ¾ádná èástka penìz nebo cena cíle nesou ztrátu ¾ivota nebo vá¾né po¹kození zdraví. Tak¾e se sna¾te vyhnout riziku nebo se sami doporuèovat - pomoc bez ohro¾ení sebe!