Povinnost mit pau alni pokladnu

Povinnost mít pokladnu byla uzavøena pro ka¾dou ¾enu, která obchoduje v pøípadì fyzických osob, které nevykonávají obchodní èinnost. Pokladní pokladny se pou¾ívají mimo jiné záznamy a dobrý výpoèet danì. Jaké po¾adavky má pokladna splòovat, aby mohla být provozována i v oblasti obchodu?

https://nonacn.eu/cz/

Dobrý pokladna byla stanovena v naøízení ministra hospodáøství ze dne 27. srpna 2013. Toto naøízení dostane v Úøedním Kit ze dne 16. záøí 2013, pod polo¾kou. 1076 a vztahuje se na zákony a technické podmínky, které jsou zapotøebí k zaplacení pokladny. Za zmínku stojí i hlavní rysy - cash musí být vybaven hodinami, které zobrazuje datum a datum platby za zbo¾í èi slu¾by, zapoèítává se do pamìti nedotèené jedineèné èíslo, má pøesto trvale ulo¾it hodnotu ve¹ a hodnotu zru¹ených certifikátù.Také v pøípadì úspìchu nových zaøízení musí být také pravidelná technická kontrola. Pokud pokladna funguje bez problémù, první z nich klesne pøesnì o dva roky od okam¾iku fiskální registrace pokladny. Po pøezkumu budou pøí¹tí dva roky zva¾ovány pro dal¹í pøezkoumání. Díky tomu bude hotovost a pokladna dìlat to správnì a bez problémù.Jen málo desítek firem se pou¾ívá k prodeji pokladen. Prodejní pokladny jsou autorizovaní distributoøi v¹ech významných výrobcù. Mìly by také poskytovat údr¾báøské slu¾by podle vlastního uvá¾ení. Zákazník, který si koupil pokladnu, nemusí muset nic dìlat. Ka¾dý prodejce by mìl být øádnì informován v prùbìhu daného období, co¾ bude pøíslu¹ná pokladna pro daný typ podnikání. Samozøejmì, ka¾dý si uvìdomuje, ¾e nová lístek je urèena pro taxi, jiný pro advokáta nebo lékaøe a dal¹í pro obchod. Náklady na pokladnu jsou rozdìleny mimo jiné z jeho funkcí a poètu dal¹ích funkcí. Takové dodateèné polo¾ky a vybavení, jako dùkaz o nabíjeèce pro mìnu, který pomù¾e ka¾dé ¾enì, která poskytuje dopravní slu¾by. Pro prodejny se doporuèují pokladny vybavené èteèkou èárového kódu a v souladu s prodejními váhy. Výrobci pokladen a jejich nabídky jsou bohatí na stavbu.