Pokladna nevytiskne uetenku

Na území Evropy se ka¾doroènì vyskytují a¾ dva tisíce výbuchù hoølavých látek, prachu a plynù, které zpùsobují devastaci strojního zaøízení, po¹kození zaøízení a domù a vzácnì i ztrátu dobrého ¾ivota. Výbuch mù¾e vést k vytvoøení výbu¹né atmosféry vyplývající ze situace, kdy se smìs vzduchu, hoølavých plynù, par nebo jemných èástic zapisuje, zpracovává a skladuje v pøítomnosti kyslíku. Nejvìt¹ím rizikem výbu¹né atmosféry jsou obvykle chemické sklady, nádr¾e, rafinérie, elektrárny, lakovny, stanice na úpravu vody a námoøní pøístavy a leti¹tì.Smìrnice ATEX byla vytvoøena jako dobrovolné pravidlo pro zaøízení nabízená v Evropské unii a pou¾ívána v médiu citlivém na nebezpeèí výbuchu. Od okam¾iku, kdy se stanete smìrnicí ATEX, musí být tento typ zaøízení certifikován ATEX a musí být také oznaèen pøíslu¹ným symbolem. Smìrnice ATEX 94/9 / EC vy¾aduje, aby výrobci dodávali elektrická zaøízení pro ochranu prostøedí s nebezpeèím výbuchu pouze s odpovídajícím osvìdèením. Na druhou stranu se na zamìstnance vztahuje smìrnice ATEX 99/92 / ES, kterou se stanoví po¾adavky na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti osob pracujících na médiu vystaveném výbuchu. Samotný princip ATEX 94/9 / EC je akceptován pro zaøízení s jiným zdrojem vznícení, proto¾e v jejich pøípadì existuje mo¾nost elektrického výboje, vzniku statické elektøiny a extrémnìj¹ích teplot. Aèkoli smìrnice ATEX je aktivní regulací, mezi výhody plynoucí z tohoto naøízení lze hovoøit:

zaji¹tìní bezpeènosti pracovi¹tì pro zamìstnance v prùmyslových kanceláøích,omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných poruch nebo výpadkù v umìní, \ tzaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení pro obchod na námìstí Evropské unie, \ tkoordinace dùvìry a zdravotních slu¾eb pro dospìlé.