Pokladna nebo mu ete prodat

Mikroskop znamená nahlédnout do mikrosvìta, jsou pøehnuty v koncových zaøízeních velmi malých objektù, které subtilní detaily jsou obecnì neviditelné pouhým lidským okem. Mikroskop se zamìøuje na dvì sestavy zaostøovacích èoèek, které jsou umístìny po stranách trubice nazývané trubice. Sada èoèek souvisejících s objektem se odhaduje jako èoèka. Pøi zmìnì se druhá sada èoèek nazývá okulátem a prochází pozorováním. Uvnitø trubice je díky objektivu vytvoøen skuteèný, zvìt¹ený a obrácený obraz, který pozorovatel pozoruje díky okuláru. Kvùli koexistenci obou sad objektivù je vnímaný obraz úspì¹ný, zvìt¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy jsou typ mikroskopù, které jsou vyhledávány na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy jsou charakterizovány svìtelnými mikroskopy a elektronovými mikroskopy.

Co mù¾eme vidìt pomocí metalografického mikroskopu?Samotné mikroskopické studie s pou¾itím metalografických mikroskopù se poèítají s pøijetím vzorku z daného produktu a následným le¹tìním a le¹tìním daného povrchu, tj. S provádìním takzvaného která bude po mikroskopickém pozorování pøedmìtem mikroskopického pozorování. Zveøejnìní struktury konkrétního kovu a navíc jeho slitiny a defekty neviditelné pouhým okem je dùle¾itým cílem metalografického výzkumu svìtelné mikroskopie. Zaji¹»ují identifikaci rozmanitosti strukturních slo¾ek a urèení jejich morfologie, mno¾ství, rozmìrù a distribuce. Metalografické mikroskopy umo¾òují pozorování kovových defektù a prùlomù. Díky pøesné implementaci èoèek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhlinky, poèítá fázovou úèast a pozorování inkluzí a rùzných materiálových èástí.