Poeklad stranek z anglietiny do pol tiny

Vývoj globální ekonomiky a mezinárodní výmìny by nebyl k dispozici tak rychle, ¾e bych internet nevytvoøil. Je to pøíli¹ jeho pøíbìh se setkat s lidmi poté, co druhá èást svìta je sní¾ena na kliknutí. Globální internetová sí» zmìnila systém nejen získáváním znalostí, ale také jejich výskytu.

Pro v¹echny podniky musí být nebo nesmí být na majetku jiné webové stránky. Papírová vizitka nestaèí. S cílem oslovit klienty z celého svìta se jim zále¾itost dostane pøímo. Nejúèinnìj¹ím stylem v té dobì jsou webové stránky, které pøijdou na miliardy lidí. Pokud v¹ak má být dosa¾eno, musí být v jazyce klienta snadné. Je tedy tøeba pøekládat webové stránky do cizích jazykù.

Webové stránky nejvìt¹ích svìtových spoleèností jsou obvykle k dispozici v ménì populárních jazycích, tj. V angliètinì, nìmèinì a ¹panìl¹tinì. Volba závislého jazyka v¹ak existuje i ze zemì, se kterou známá spoleènost spolupracuje nebo chce spolupracovat. A zde jsou pøíle¾itosti pro mnoho lingvistù. Výuka angliètiny není výhodou. Pokud nìkdo hovoøí plynnì islandsky, hebrejsky, arabsky nebo holandsky, mù¾e si jej pøeèíst jako jasnou výhodu oproti konkurenci.

Stojí za zmínku, ¾e texty na kartách jsou vyrábìny v jednoduchém jazyce, bez pøíli¹ného hromadìní odborné slovní zásoby. Pøi pøekládání webových stránek se specifickou poznámkou je tedy tøeba se podívat na zpùsob psaní textu. Pøíjemce èásti nemù¾e zjistit, ¾e nebyl pùvodnì vytvoøen v jiném jazyce.

Výhodou pro lingvistu v tomto úspìchu bude pøinejmen¹ím základní informace o místì fungování webových stránek nebo jejich umístìní. To, ¾e tuto dovednost nemáme sami, stojí za to znát pomoc v souèasném prostoru, proto¾e práce ve smìru pøekladu webových stránek není mo¾ností, jak provádìt jazykové kompetence, ale také uèit se novým znalostem.