Osvitleni domu zezdola

https://al-gel.eu/cz/

Osvìtlení je nedílnou souèástí interiéru va¹eho domova. Za prvé, nastavuje svìtlo, osvìtluje místnost, velmi èasto, plné a dekorativní funkce. Na námìstí je mnoho druhù osvìtlení, od starých ¾árovek a¾ po LED osvìtlení. Ka¾dý z nich plní rùzné funkce a dává dal¹í výhody.V souèasné dobì jsou záøivky velmi snadným druhem osvìtlení, co¾ je typ výbojky. Prostor ve fluorescenèních lampách je emitován fosforem excitovaným ultrafialovým záøením, ke kterému dochází v dùsledku výboje v trubici naplnìné plynem. Tento plyn je èasto smìsí rtuti a argonu. Výboje, které vznikají mezi wolframovými elektrodami, které jsou uva¾ovány ve fluorescenèní lampì, produkují neviditelné ultrafialové záøení s vlnovou délkou pøevá¾nì kolem 254 nm. Záøivky mohou pou¾ívat rùzné barvy svìtla, od bílého denního svìtla a¾ po dekorativní svìtla s novými barvami. Barva svìtla se vytváøí pou¾itím vhodného fosforu ve fluorescenèní lampì. V souèasné dobì mají záøivky rùzné tvary. Jsou udìlovány jednoduché kruhové záøivky ve tvaru písmene U a velmi oblíbené kompaktní záøivky. Ty jsou sdíleny s tradièními záøivkami nad ka¾dou mnohem mnohem men¹í velikostí. Tyto záøivky jsou distribuovány do záøivek s integrovaným zapalovacím systémem a také pro záøivky, které vy¾adují svítidla s takovým systémem. Plní úzké mise ve svých místnostech, ale i ve skupinách nebo jiných veøejných spoleènostech. V¹echny typy záøivek mají ve srovnání se starými ¾árovkami velké výhody. Pøedev¹ím se vyznaèuje vysokou svìtelnou efektivitou a del¹í pracovní dobou, díky které jsou samozøejmì obøí populární.