Ochrana proti vybuchu prachu

Dokument ochrany proti výbuchuPodle zákona ministra hospodáøství, pozice a spoleèné politiky ze dne 8. èervence 2010 musí ka¾dý obchod pøipravit "dokument pro zaji¹tìní pracovi¹» proti výbuchu". To jsou zdravotní a bezpeènostní pøedpisy týkající se výskytu výbu¹né atmosféry.

Kdo musí tento typ dokumentu vydávat?Dokument o pøedbì¾ném spu¹tìní má být vydán subjektùm, které smìøují výrobní a / nebo technologické procesy s pou¾itím produktù, které mohou vytváøet výbu¹né smìsi a sklady, ve kterých jsou dr¾eny. Je-li posouzení rizika kladné, podílí se na pøípravì dokumentu o ochranì proti výbuchu.

Co ukazuje dokument o ochranì proti výbuchu?Tento typ dokumentu by mìl obsahovat pøesné údaje o problémech ochranných opatøení a omezení vlivù výbuchu ve specifikovaných oblastech s nebezpeèím výbuchu.K poslednímu je tøeba více ne¾ výpovìï zamìstnavatele o vhodném a bezpeèném pou¾ívání zaøízení a posouzení rizika spojeného s výhledem na výbuch.Dokument by mìl rovnì¾ obsahovat potvrzení, ¾e v¹echny po¾adované normy bezpeènosti a údr¾by jsou provádìny v pokojích a organizacích. Zdravotní a bezpeènostní pøedpisy se samozøejmì vztahují i na zamìstnance, pak musí obsahovat informace o tom, jaké ochranné opatøení jsou jim také zamìøeny a jak je koordinace zaji¹»ování bezpeènosti na pracovi¹ti.

Kdo hodnotí riziko výbuchu?Hodnocení rizika výbuchu by mìlo provádìt odborník v posledním oboru. Pravdìpodobnì je to napø. Odborník na stavbu a vlastní dokument instaluje majitel na základì osvìdèení a znalostí o technologickém procesu.