Nepoekladat

Globalizace je obeznámená s velkými plusesy, tj. Mo¾nostmi se zamìstnancemi z bohatých zemí, s novými kulturními zvyky. V¾dy je taková pravda i potí¾e v bì¾né komunikaci, pokud ka¾dá èást zná pouze ná¹ mateøský jazyk.

Taková situace v¹ak neznamená, ¾e by dùle¾itá delegace mìla být zaslána nìkomu, kdo bude znát nápoj z èasto pou¾ívaných jazykù na svìtì. Odhaduje se, ¾e ¾ena, která je dùle¾itá pro psaní v konkrétní vìci, by mìla uèinit slovo. Jak øe¹it problém jazykové bariéry? Odpovìï je lehká - staèí se rozhodnout o ústních trénincích v hlavním mìstì.

Proè by se taková mo¾nost mìla setkat s va¹í myslí - proto¾e tyto slu¾by mù¾ete vyu¾ít, mù¾ete ka¾dé zasedání odbornì organizovat. Profesor, který pravidelnì promluví projevy jednotlivých lidí, to dìlá dobøe. Dùle¾ité je skuteènost, ¾e odborník pøekládá do tekutého média, ani¾ by ru¹il øeè mluvèího nebo øeè mluvèího. Díky tomu se shroma¾ïování údajù udr¾uje v bì¾ném tempu, co¾ èiní událost znatelnou a uchovává pozornost shromá¾dìných.

Tyto pøeklady v¹ak mohou být dodateènì vedeny v pøirozenìj¹í situaci. Pøíkladem toho je setkání s dvìma lidmi, kteøí se setkali na internetu a plánují pøíjemnì strávit èas, napøíklad bìhem spoleèné veèeøe. A v takové podobì lze øíci, co chce, s ohledem na hluboké znalosti pøekladatele, stejnì jako na jeho jednoduchost a diskrétnost.

Také mù¾ete úèinnì prezentovat øe¹ení pro rozhovor podnik, který bude pøínosem pro význam, nebo v kanceláøi, nebo mimo podnik. Tlumoèení se také setkává pøi pøímém vysílání ¾ivých vysílání. V takové situaci neurète, ale pøekládejte slova do vyta¾eného jazyka nebo zamìstnance v oboru pøekladatele, který kromì slov bude mít znakový jazyk.