Litevsky oezae

Èasy se nenávratnì staly, kdy¾ se zbyteèné zelí, napøíklad v plánu silá¾ování, stalo pomocí no¾e. Nová verze byla ji¾ výraznì vylep¹ena ruèní øezaèkou. Kapustová sekaèka na zelí je o¹etøena tak, aby øezala znaèné mno¾ství zelí. Jedná se tedy o zvlá¹tì bì¾né zaøízení, jeho¾ hlavním úkolem je drcení zelí, a¾ poté, co vyrobí dal¹í zaøízení, mù¾e plnit jedineèné role, napøíklad se stává krájeèem nebo struhadlem.

Kapustová øezaèka pro elektrické zelí se jistì pou¾ívá také v hromadných stravovacích zaøízeních, restauracích a domácnostech. Èím více se zvy¹uje sociální povìdomí o zdravém stravování s jakýmkoli rokem. Mnoho ¾en je odhodlaných aplikovat vegetariánskou stravu nejen z etických iniciativ, ale také ze zdraví.V dobì, kdy jeme více zeleniny a produktù, je zapotøebí ochotný krájeè. Bylo vìdecky dokázáno, ¾e bohat¹í konec, náklady na ménì masa a dobré zdravé produkty, jako je zelí, zeleniny a dal¹ích produktù. Tyto úèinky jsou bohaté na rozmezí vitaminù, jako je vitamin A, C a E. B. Stejnì jako vlákna, která zrychluje metabolismus, který sni¾uje tìlesnou hmotnost, a pak podporuje hubnutí. Hraní zeleninu jít nejménì tuèného jídla, co¾ dokazuje, ¾e i hubnutí lidí si mù¾e dovolit pøijmout plnou zeleninové jídlo. Mandolína pokraèuje v blízkém tempem pøipravit i obrovské mno¾ství zeleniny, napø. V úspìch plánovaného moøení zelí. Takový stroj poskytuje plátky zelí velmi hezky, jednotnì vypadající, co¾ je obrovská hodnota materiálu. Kapustová øezaèka je vyrobena z kovového tìla, motoru, pásu, který pohání høídel. Na høídeli je pracovní kotouè, který je vybaven pìti no¾i se spirálovou øeznou hranou. To v¹e zaji¹»uje konstantní a optimální øezný úhel. Nad èíselníkem je násypka. A pod ¹títem je podáván ¾lab, po kterém je odøíznuto zralé zelí. Kromì toho má drtiè vysokou odolnost, proto¾e je celkovì pøipraven ze specifikované nerezové oceli. V týmu je chudý a je dùle¾ité pøizpùsobit ho osobním zále¾itostem prostøednictvím mnoha dostupných doplòkù.