Lidska psychika poijme a poijme v echno ale nevydr i v e

V souèasných dobách stále více man¾elství má problémy s otìhotnìním. Existuje skuteènì vedlej¹í úèinek vysoké koncentrace toxinù ve va¹em jídle. To je dùvod, proè jste po¾ádáni, abyste provedli pøíslu¹né testy, které budou posuzovat, nebo pokud jde o neplodnost, nebo prostì máme smùlu.

Jak je tato studie? Musíte, samozøejmì, dát vzorek spermatu k vy¹etøení. Mù¾e být dosa¾eno jak masturbací, tak bì¾ným sexuálním stykem. Za rozumnou cenu získáváme pøedem speciální kondom, který nám pomù¾e dodat spermie k cíli.Co se dìje vedle uzavøených spermií? Po opu¹tìní se uskuteèní proces zkapalòování. Jinými slovy, konzistence se mìní z èásteènì stálých na jisté. Obvykle ¾ije zhruba tucet minut. Nemìlo by trvat déle ne¾ hodinu. Pokud k tomu dojde, èelíme obrovským zdravotním problémùm. Spermie by mìla být skladována pøi teplotì blízké teplotì tìla nebo asi tøicet ¹est stupòù Celsia.Po úplném zkapalnìní se zjistí objem spermatu a koncentrace iontù vodíku. Kromì toho kontrolujeme viskozitu tím, ¾e se sperma pøenese z kontejneru do nového. To by mìlo obsahovat nìco velmi z viskozity vody.Tento parametr je úplný vzorek vzorku. Semeno po zkapalnìní by mìlo být charakterizováno ¹edo-bílou barvou a vytváøet jednoduchou konzistenci.Ve studijním plánu stojí za to nav¹tívit specializované centrum - studie o plodnosti Krakov. Navíc v jiných velkých mìstech existuje pomìrnì velká dávka bodù, kde na¹e sperma mù¾e být zkoumána z hlediska hypotetické neplodnosti jejího plátce. Domnívám se, ¾e nemá smysl odkládat pøítomnost a je prospì¹né vytvoøit záruku spí¹e ne¾ zùstat v neustálé nejistotì.