Kontrola finaneni einnosti

Potrat je neustále nevýrazným tématem tabu. Navzdory tomu, ¾e média se dotýkají tohoto trápného tématu, ukazují rozhovor s pevným oponentem potratù nebo naopak. Samozøejmì, potlaèení problému nepomù¾e pøi jeho øe¹ení, ale na druhé stranì ani jeho foukání není. A toté¾ platí, ¾e o tom není pochyb. Podle zákona a pøesto, podle krásných a nábo¾enských hodnot, potrat, nebo ukonèení tìhotenství, je nezákonné. Jedná se tedy o pøeru¹ení nenarozeného, ale ji¾ zaèalého dítìte, které podléhá absolutní a neodcizitelné ochranì. Existují v¹ak právní výjimky, které umo¾òují matce dítìte ukonèit tìhotenství. Takovými výjimkami je ohro¾ení zdraví nebo ¾ivota matky, ¾ivota jiného dítìte a odhalení vá¾ných, nevyléèitelných vad dítìte. Existují v¹ak situace, kdy by budoucí matka nemìla mít dítì: to v¹e buï kvùli ¹patnému hmotnému stavu nebo mimoøádnì mladému vìku. V této podobì samozøejmì - v domácím a kostelním právu není mo¾né odstranìní ¾ádostí. Budoucí matka je buï neoprávnìným potratem, potratem nebo narozením dítìte, a pak se vydala na adopci.

Samozøejmì, ¾e nebudeme tady na ¾ádnou èást, ani zakázat nebo podporovat potrat, abychom ospravedlnili. Nemáme v úmyslu skrýt skuteènost, ¾e v nìkterých pøípadech se mi sna¾í zabránit tomu, abych tak uèinil, ne-li neopatrnost ¾en. Nebo to, co uvádí dámy, nejsou bytosti odolné proti vìtru. V ¾ivotì v¹ak existují rùzné vìci a staré mají také urèitý individuální postoj k urèitým scénám. A dokonce i abstrahování od neopatrných dospívajících, jejich¾ první sexuální události pøestaly být tìhotné, ale to se sni¾uje. To znamená, ¾e bohaté ¾eny, které nemohou a nechtìjí se s knihou vyrovnat, definují potrat. Samozøejmì, polský zákon jim brání, a proto musí hledat úlevu v nìmeckých, slovenských a rakouských nemocnicích.

Neváhá pochybovat o tom, ¾e u skupin pøípadù ne¾ádoucího tìhotenství by bylo dùle¾ité omezit v¹e na rychlé prohlá¹ení "bylo nutné zacházet". Také, pokud v pøípadì rozmaru by potrat mìl být skuteènì zakázán, samozøejmì, na zákonnì povolených místech by polská vláda mìla dovolit ¾enì ukonèit tìhotenství. Jako v¾dy samozøejmì obsah, i pøes splnìní zákonných podmínek, více ne¾ jednou lékaøi odmítnou provést tento postup, odhalit nesmírnou hrozbu pro ztráty jídla a zdraví nejen osoby, ale i jiného dítìte. A to je nepøijatelná akce.