Kolposkopie jak vypada

https://multilanac.eu/cz/

Colposcope je spoleènost zabývající se optickým zaøízením, která se pou¾ívá bìhem kolposkopického vy¹etøení, co¾ zahrnuje analýzu povrchu dìlo¾ního èípku, spodní stranu jeho kanálu a pochvy a vulvy. Bohu¾el, v minulém století byla kolposkopie znaènì podceòována a pou¾ívána jako tì¾ká a obtí¾ná studie a také zaujatá. Dnes v¹ak lze vidìt radikální zmìnu v postoji k kolposkopickému vy¹etøení, jeho¾ význam se zvý¹il kvùli mo¾nosti bezprecedentního zvý¹ení diagnózy cervikální patologie.Kolposkopie umo¾nila okam¾itou identifikaci gynekologických anomálií a vhodná rozhodnutí o terapii. Kolposkopie umo¾òuje identifikovat preklinické formy rakoviny dìlo¾ního èípku a diagnóza v tomto stadiu znamená úplné vyléèení rakoviny. Jakmile to bylo øeèeno, profesionální kolposkop nepomáhá pouze pasivnímu pozorování, ale také diagnostice dìlo¾ního èípku pro pøedpokládané neoplastické zmìny. Kolposkopické vy¹etøení umo¾òuje pøesnì rozpoznat záva¾nost eroze a zhodnotit nebo se zabýváme øe¹ením ¾eleznice, která je skuteènì ¹kodlivá pro zdraví ¾eny.Zvlá¹tní lékaø, který pou¾ívá kolposkop, mù¾e také vytvoøit wulwoskopii, tj. Vizuální kontrolu vnìj¹ích pohlavních orgánù. Nová technologie pou¾ívaná v kolposkopech prakticky vylouèila problém nepohodlí u pacientù podstupujících kolposkopii. Sofistikovaná elektronika, pou¾ívaná v tìchto optických nástrojích a pantografech umo¾òující jednoduchý mnohostranný pohyb, zpùsobila, ¾e kolposkop je funkèní a silný, co¾ eliminuje v¹echny pøedchozí nevýhody. Navíc vìt¹ina tìchto kolposkopù, které byly dodateènì vybaveny digitálními cíli umo¾òujícími zmìnu prùbìhu otázky nebo pøípravu digitální archivace na elektronických nosièích.