Kolo poed sezonou

Jízda na vozidle je jedineèný sport, který má své pøíznivce témìø ve v¹ech vìkových kategoriích. Vìt¹ina cyklistù pou¾ívat jednostopých vozidel jen v prùbìhu jara jako silný a atraktivní øe¹ení pro nasmìrování k metodám a knih, ale v zimì, kvùli obtí¾ným podmínkám v dálce, chtìjí z nich odejít do automobilù a veøejnou dopravu. & Nbsp; nicménì, øádnou pøípravu na kole a já mìnícím se podmínkám na pøíle¾itostech, dùle¾ité a úspì¹né radost pou¾ívat jednostopých vozidel za celý rok, a to pouze tehdy, kdy¾ kolo. Tak¾e co stojí za to vybavit tak, aby jízda na vozidle byla také v zimì hezká?

Vhodné obleèení. Nemám v plánu teplý kabát nebo sako, právì naopak. Jednoduchá kurta zpùsobí, ¾e (zejména pøi jízdì na kole hodnì kilometrù se na¹e tìlo docela potírá a su¹ení potu pod plá¹tìm skuteènì povede k ochlazení tìla. Nejúèinnìj¹ím zpùsobem v této pozici bude poskytnout vám termoaktivní spodní prádlo. Jejím úkolem je vypustit pøebyteènou vodní páru a vlhkost ze známého tìla, abychom nevytváøeli dojem namáèení a v tomtohle nebudeme pou¾ívat chlad. Navíc nìkteré termoaktivní spodní prádlo má jakýsi druh membrány, který je utìsnìn, co¾ chrání tìlo pøed chladným vìtrem. Mìli byste také koupit teplé boty a ¾ít dal¹í pár pono¾ek. Osobnì doporuèuji pono¾ky s nejvy¹¹ími procenty vlny, díky èemu nebudeme cítit chlad. Je také vhodné mít cyklistické rukavice. Dobré firmy nabízejí dvojvrstvé rukavice: první tøída je vodotìsná a zbývající efekt zachovává teplo v ruce.Pøíprava motocyklu. Stejnì jako auto, kolo a vy¾aduje speciální zimní doplòky, které zaruèí hezkou a estetickou cestu. Nejdøíve se jedná o zimní pneumatiky a blatníky a navíc v extrémních podmínkách øetìzec. Není také dùle¾ité zapomenout na skuteènost, ¾e v zimì temnota klesá na výkon rychleji, tak¾e budete potøebovat dal¹í osvìtlení a odrazy.

Mám pøíle¾itost, ¾e vý¹e uvedený prùvodce uèinil nerozhodnou cyklisty vìdomí toho, ¾e èas na jízdní kolo neklesá úplnì s pádem prvního snìhu a pomohl pøi rozhodování o tom, jaké doplòky potøebujeme bezpeènì od poslední dopravy bez ohledu na poèasí. Proto¾e cesta na vozidle je nejen zábavná, ale je to víc ne¾ jen sport, díky èemu¾ budeme i nadále v poøádku.