Inovaeni pokladna

Kdy¾ prodáváme produkty nebo slu¾by jednotlivcùm (napøíklad tìm, které nevykonávají obchodní èinnost, budeme schopni poskytnout pokladnu nebo fiskální tiskárnu. Po koupi je obzvlá¹tì dùle¾ité pøedlo¾it fiskální zaøízení a fiskalizaci. V¹echny postupy spojené s pokladnou by mìly být pøedlo¾eny do dvou mìsícù od jejího nákupu.

Pøed zapoèetím prodeje v pokladnì bychom mìli pøedlo¾it zprávu vedoucímu pøíslu¹ného daòového úøadu. Co by mìlo být souèástí takového oznámení? Nejprve byste mìli napsat, jaký bude celkový poèet pokladen pou¾ívaných v kanceláøi. Musíte také poskytnout adresy míst, kde budou obsazeni.Naøízení ministra financí ze dne 29. listopadu 2012 pøesnì vymezuje zpùsob, jakým by se mìly vykazovat registraèní pokladny. Podle toho, nejpozdìji v den ztráty, je tøeba nainstalovat alespoò nìkteré z pokladen, které byly hlá¹eny vedoucímu daòového úøadu. Zbývající fiskální pokladny by mìly být zahrnuty do úèetnictví pro pøí¹tí mìsíc.Jak jsme ji¾ informovali a obdr¾eli registraèní pokladny, mìli bychom si uvìdomit, ¾e se jedná o daòovou politiku. Je zapotøebí, pokud hodláme v obchodì pou¾ívat pokladny a tiskárny.

Jaká je fiskalizace hotovosti? O pøidìlení daòového modulu (daòové identifikaèní èíslo daòového poplatníka do daòové pokladny. Øeknìme, ¾e existuje jednorázový akt, ¾il a trval. Je velmi dùle¾ité, aby fi¹kalizace pokladny byla dokonèena profesionálnì, a to dùkladnì vy¹koleným technikem. V pøípadì úspìchu chyby bude nesprávné øe¹ení pro provedení daòové úpravy, bude u¾iteèné koupit novou pokladnu, co¾ dokazuje kolosální výdaje. Díky fi¹kalizaci pokladny bude mo¾né mít její knihu o fiskálním stylu. Denní pøehledy, vèetnì informací o denním prodeji, se doporuèují z pokladny.Poté, co provedete fi¹kalizaci pokladny, musíte ji pøedlo¾it do sedmi dnù vedoucímu pøíslu¹ného daòového úøadu. To vám pomù¾e získat registraèní èíslo.