In vitro 42 let

Pokud potøebujeme být zdraví, musíme být opatrní nejen o vlastní maso a systém, ale také o na¹í psychiku. Proto¾e je to nesmírnì dùle¾ité, proto¾e nám umo¾òuje projít ka¾dý den pokojnì. Bohu¾el existují nìkteré prvky, které nepøíznivì ovlivòují polskou psychiku. Nápoj z nich je nedostatek sexu. Co se pak mù¾e promìnit ve své vlastní du¹evní zdraví?

Ka¾dý sexolog nám øekne, ¾e sex je dùle¾itý pro tìlo i pro ducha. Dneska je spousta pravdy. Pøedev¹ím lidé, kteøí mají pravidelnì sex, jsou spokojeni sami se sebou a jsou více sebevìdomí s lidmi, kteøí oslovují své vlastní potøeby. Mu¾i díky svým vztahùm získávají sebedùvìru a lidé se stávají více originálními a snadno pøistupují k ¾ivotu s dùle¾itou odvahou. Pak jsou vìci vìdecky prokázány. Chceme-li si vybudovat na¹e sebeúcty, mìli bychom zaèít více milovat. V jiném pøípadì se mo¾ná zaèneme stì¾ovat na domov, celý projekt a celý ¾ivot obecnì.

Pravidelný sex navíc sni¾uje pravdìpodobnost vzniku deprese. A ne, je to v poslední dobì relativnì sociální a èasto èasté onemocnìní. Pøi pohlavním styku v lidském tìle si dopøávají endorfiny, které se chovají stejnì jako látky, které se objevují pøi fyzickém cvièení. Je to dnes, ¾e endorfiny mají pøímý vliv na na¹i vlastní pohodu, a také z nás dìlají skvìlou energii. Nìkteøí lidé navíc vìøí, ¾e sex funguje témìø stejnì jako morfium. Tak¾e zcela zbavuje bolesti i nových nemocí. Zároveò se doporuèuje více s nespavostí, a kdy¾ víte, ¾e odpoèatý a hýèkaný èlovìk je pozitivní èlovìk. Výhodou sexu je opravdu hodnì.

Pokud nemù¾eme mít takové hodnoty a máme problémy s prostou sexualitou, mìli bychom z dotace vzít specialistu. Sexologista Krakov nám jistì vysvìtlí, o co pøesnì se bojíme. Pokud rozpoznáme pøíèinu problému, budeme schopni ji odstranit. A pak zaèneme ná¹ skuteèný sexuální ¾ivot.