Gastronomie je afins

Bezpeènostní desky jsou také oznaèovány jako bezpeènostní hlavice nebo membrána. Zpùsob aplikace je reakcí na zkou¹ku toho, co je bezpeènostní deska.

https://klerisan.eu/cz/

Úkolem bezpeènostních desek je posunout tlak na perfektní místo, ke kterému dojde pøi selhání. Zaøízení lze provádìt jiným zpùsobem. Spoleènì se sdílejí v závislosti na typu instalace a médiu. Mohou existovat rùzné tvary, rùzné typy technologických øe¹ení pou¾ívaných ve fázi výroby. Mohou být souèasnì vyrobeny z rùzných materiálù.

Zásada trhacích kotouèù se poèítá s tím, ¾e provozní médium je rychle odstranìno z zaji¹tìného zaøízení prázdným prùøezem, který stál na konci rozbití vymìnitelné desky.

Bezpeènostní desky mohou být individuálnì pøizpùsobeny chuti instalace nebo zaøízení. Jsou realizovány spoleènì s po¾adavky klienta. Desky s továrním napìtím jsou nejoblíbenìj¹í. Kdy¾ tlak v nádr¾i dosáhne ohro¾ující vý¹ky, dla¾dice se zlomí. Díky tomu je riziko selhání mnohem ni¾¹í.

Pøímo prodávané jsou laserové øezané desky pomocí laserové technologie.

Je velmi bì¾né, aby se bezpeènostní desky mísily s pojistnými ventily. V takovém systému je deska ochranou proti korozi, neèistotám nebo po¹kození ventilu, které vznikají pøi úspìchu povìtrnostních podmínek.

V¹echny nízkonákladové ventily a ventily musí splòovat pøísná bezpeènostní pravidla, která jsou stanovena zákonem.