Gastronomicka technologie s hostujicim servisem

Smìrnice ATEX také volal nové øe¹ení je skuteènost, ¾e dùle¾itým zámìrem je sblí¾it právní pøedpisy èlenských státù Evropské unie v oblasti ochranných systémù a zaøízení, které jsou pou¾ívané v potenciálnì výbu¹ných metanu a uhelného prachu.

Tato zásada definuje pøedev¹ím základní bezpeènostní po¾adavky, ¹iroké oblasti výrobkù a také metody prokazující splnìní základních bezpeènostních po¾adavkù.Evropské normy mají v zásadì velkou hodnotu, které podrobnì popisují technické metody prokazování spolupráce s bezpeènostními po¾adavky. Podle této smìrnice je materiál v souladu se základem, zachovává se její shoda s dùle¾itými bezpeènostními po¾adavky.Atex spoleèné po¾adavky na zaøízení a ochranných systémù pou¾itelných v prostøedí s nebezpeèím výbuchu lze nalézt v pøíloze II smìrnice. Odkazuje-li se o obecných po¾adavkù, výbìru materiálu, konstrukci a výrobu, potenciálních zdrojù nebezpeèí vznícení vyplývající z vnìj¹ími vlivy, po¾adavky na bezpeènostní zaøízení a integraèní po¾adavky, aby byla zaji¹tìna bezpeènost systému.Spolu s nároky musí výrobce uvést, ¾e zabraòuje vytváøení výbu¹né atmosféry pomocí pøíslu¹enství a ochranných systémù, aby se zabránilo vznícení výbu¹né atmosféry, potlaèit nebo omezit výbuch.Jídla a ochranné systémy by mìly být navr¾eny tak, aby øádnì zabránily mo¾nému výbuchu. Mìly by být slo¾eny z technických znalostí s vìdou. Èásti a souèásti musí být bezpeèné a v souladu s pokyny výrobce.Ka¾dé zaøízení, ochranný systém a zaøízení by mìly být opatøeny oznaèením CE.Materiály pou¾ívané pøi konstrukci zaøízení nebo ochranných systémù nemohou být hoølavé. Nesmí existovat ¾ádné reakce mezi nimi a obsahem, který by potenciální výbuch mohl zpùsobit.Nádobí a ochranná opatøení nesmí zpùsobit zranìní nebo zranìní. Musí zajistit, aby v dùsledku jejich pomoci nebylo vytvoøeno pøíli¹ mnoho tepla a záøení. Nemohou být elektrické a nemohou vytváøet nebezpeèné situace.