Fiskalni pokladna

U¾ivatelé registraèních pokladen a pøesnìji reagující na majitele tìchto zaøízení nesou mnoho povinností vyplývajících ze zákona. Finanèní komory jsou zvlá¹tním druhem zaøízení spojeného s probíhající hospodáøskou kampaní, její¾ pou¾ití je pøísnì upraveno novými zákony a pøedpisy. ®ádná ze zaøízení pou¾ívaných v korporaci, jako jsou poèítaèe, telefony nebo dokonce specializované výrobní stroje, nebyla obohacena o takové mno¾ství cílù, jako jsou pokladny.

Po zakoupení registraèní pokladny je nutné vystavit pøihlá¹ku do daòového titulu. Kanceláø vydá pokladnì jedineèné èíslo. Je povinné úèastnit se trvalé formy, aplikovat bod na nìkterou z pou¾itých registraèních pokladen, v¹echny obdr¾í jiné jedineèné èíslo. Dal¹ím krokem, který má být proveden, je fiskalizace pokladny, kterou mù¾e vytvoøit pouze autorizovaný servis. Pokladny Krakov, tedy nejen prodejní místo, ale i autorizovaný servis. Stojí za to podepsat smlouvu o servis v¹ech registraèních pokladen v názvu se samotnou slu¾bou, hodnì v pozadí, ve kterém jste zakoupili fiskální zaøízení. V daòovém úøadu musíte uvést údaje o slu¾bì, které platí pro hotovost v dané spoleènosti. O zmìnì slu¾by pokladny by mìl být rovnì¾ informován finanèní úøad. V pøípadì poruchy je pro tuto pokladnu vhodná pouze tato vybraná slu¾ba a jediná slu¾ba mù¾e provádìt jakékoli zmìny v povìdomí o zaøízení. Pøi evidenci prodeje na pokladnì, tj. Výsledkù nebo slu¾eb, je nutné tisknout periodické fiskální zprávy. Obvykle se jedná o denní, mìsíèní a výroèní zprávy a zøídka ètvrtletnì. Nedostatek dr¾ení zpráv mù¾e mít za následek ulo¾ení pokuty majiteli pokladny. Pøi pou¾ívání registraèních pokladen by se mìl postarat o jejich pravidelnou kontrolu, která by mìla fungovat pouze u této vybrané slu¾by. Proto je nesmírnì dùle¾ité, aby sankce za neprovedení kontroly pokladny mohly být pro podnik obtí¾né. Celá dokumentace kombinovaná s pokladnou, poslední práce slu¾by registraèních pokladen, by mìly být uchovávány spoleènì se specifikací spoleènosti. Kanceláø si mù¾e po dobu nìkolika let po ukonèení provozu pokladny prohlédnout v¹echny doklady nebo i po skonèení èinnosti. Pøi uzavírání spoleènosti je tøeba dbát na tuto povinnost ulo¾enou majiteli - èíst fiskální pamì» pokladny, která pravdìpodobnì existuje pouze u slu¾by.