Firmware pro firmy

prolesan pure

Lidé, kteøí nastavují stravovací aktivity, velmi dobøe vìdí, jak dùle¾itá je krátká a funkèní slu¾ba zákazníkùm. Hlavnì ve velkých a èasto nav¹tìvovaných prostorách, kde se mnoho objednávek snadno mýlí nebo pøehlí¾í. Správný software, který zlep¹uje práci restaurace, baru nebo nového gastronomického prvku, výraznì zlep¹uje práci, díky èemu¾ se zvý¹í spokojenost nejen klienta, ale i zamìstnance. Jaký by mìl být takový program charakterizován?

Inovaèním øe¹ením je pou¾ití dotykového panelu. Díky souèasnému stavu slu¾by je program omezen na absolutní minimum a souèasnì je ¹kolení èlovìka, který má provozovat tento program, urychlený a klidný. Velká slu¾ba bude opravdu intuitivní, zejména proto, ¾e software bude vyu¾íván vìt¹inou zamìstnancù cateringového místa. Z tohoto dùvodu je nutná modulární programová konstrukce, která umo¾òuje pøizpùsobit svùj úkol po¾adavkùm majitele restaurace nebo baru.

Takový program by mìl nejen usnadnit práci, ale také poskytnout zamìstnavateli pøíle¾itost kontrolovat dobu funkce a kvalitu slu¾eb pro zamìstnance. Je tøeba udr¾ovat aktivní výmìnu vztahù mezi pokojovou slu¾bou, kuchyní a managementem, stejnì jako zavedením nových pokrmù, zmìnami cen èi bonusovými nebo rabatovými programy pro bì¾né zákazníky. Flexibilita pøi pøizpùsobování se potøebám u¾ivatele je obrovskou výhodou tohoto softwaru. Jedním z nejvhodnìj¹ích projektù tohoto typu na trhu je program gastro pos, který má v¹echny vý¹e uvedené rysy, stejnì jako mnoho jiných. Je to proto ideální lék pro majitele pizzerie, rychlé obèerstvení nebo restaurace. Komplexní obsluha celého pokoje, významné zlep¹ení komunikace mezi jednotlivými skupinami lidí v baru a schopnost zavádìt zmìny jsou hodnoty, které by mìly pøesvìdèit ka¾dého podnikatele, který podniká v oblasti stravování, aby se pøesunul do posledního plánu.