Eu roaming directive

Smìrnice EU Atex stanoví základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky, které jsou uvedeny do provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Funkènì související normy s doporuèeními vymezují specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù zavedených v jednom èlenském státì jsou definovány po¾adavky, které nejsou specifikovány ani smìrnicí ani vnitøními normami. Interní pøedpisy nesmìjí být v rozporu s ustanoveními smìrnice, ani nesmí vstoupit do zpøísnìní po¾adavkù stanovených touto smìrnicí.

Smìrnice Atex byla zavedena s cílem minimalizovat riziko spojené s pou¾íváním jakéhokoli produktu v oblastech, kde mù¾e vzniknout výbu¹ná atmosféra.Výrobce odpovídá za urèení, zda daný výrobek podléhá posouzení spolupráce se souèástmi atex pro pøizpùsobení daného produktu souèasným pøedpisùm.Schválení typu Atex se inzeruje na výrobky, které se dostanou do oblasti výbuchu. Zóna nebezpeèného rozbìhu má potom pole, ve kterém jsou látky pìstovány, pou¾ívány nebo skladovány, které mohou vytváøet výbu¹né smìsi pøi integraci se vzduchem. Zvlá¹tì imunity tìchto látek jsou: kapaliny, plyny, prachy a cokoli hoølavého. Mohou být pøítomny napøíklad benziny, alkoholy, vodík, acetylen, uhlíkový prach, døevìný prach, zinkový prach.K výbuchu my¹lenek v pøípadì velkého mno¾ství energie získané z úèinného zdroje vznícení dochází do výbu¹né atmosféry. Po zahájení po¾áru se pøipojuje k výbuchu, který pøedstavuje vysoké riziko pro lidské zdraví a údr¾bu.