Energeticke shroma dini uhelneho prumyslu v chorzovi

Systémy proti výbuchu jsou systémem odolným proti výbuchu, který se zabývá ¹esti základními èinnostmi. Proto¾e v¹ak ka¾dý prùmyslový podnik musí být zvá¾en individuálnì, koneèný rozsah nezbytných èinností je vybrán na základì auditu bezpeènosti výbuchu. Co je dùle¾ité, zpùsob, jakým ¾ijete, je jistì pou¾íván pro jednotlivé pøístroje, fragmenty instalací, stejnì jako pro celou øadu velkých výrobních zaøízení.

Standardní bezpeènostní systém zahrnuje:

Identifikace i posouzení hrozeb.Zpracování posouzení rizika pravdìpodobnosti výbuchu av pøípadì dal¹ích investic i ve fázi bytí.Oznaèení zón ohro¾ených výbuchem, v úspìchu jiných investic, jak je uvedeno vý¹e, jak ve fázi návrhu.Vypracování dokumentu, který bude chránit pøed výbuchem.Prevence nebo omezování rizika výbuchuKontrola ¾ivého výbìru nových procesních nástrojù a pohonù pro funkce v daných zónách výbuchu.Minimalizovat zdroje vznícení výbu¹né atmosféry pomocí elektrotechnických øe¹ení v provedení odolném proti výbuchu a v rozvadìèe, svítidla, kazety a panely odpovìdné za ovládání, spínací zaøízení, bezpeènostní spínaèe.Minimalizovat výbu¹né prostøedí instalací systémù sbìru prachu, centrálního vysávání a vìtrání.Omezení úèinkù výbuchu na urèitou úroveòInstalace systému proti výbuchu.Instalace systému sni¾ování výbuchu.Instalace systému oddìlení výbuchu.

Rozsah implementace výbu¹ného bezpeènostního systému závisí na skuteèných potøebách prùmyslových zaøízení. V rámci jmenování odborníci provádìjí audit výbu¹né bezpeènosti procesních zaøízení, zaøízení a hal, které jsou závislé na smìrnici ATEX. Výsledkem je zpráva, která výslovnì definuje kritické body místností, které mají být prozkoumány. Souèasná zpráva je základem pro urèení rozsahu systému, v nìm¾ bude implementován v rámci mo¾ností prùmyslového obchodu.