Dotknite se pokladny

Volba nové fiskální pokladny pro va¹i firmu by mìla být mimoøádnì dobøe promy¹lená, zvlá¹» pokud chcete koupit zaøízení, které nás udr¾uje po mnoho let pou¾ívání. Musíme velmi tvrdì pøemý¹let nejen o výbìru jednoho typu pokladny, ale také o mechanismu tisku, který provádí velmi dùle¾itou zále¾itost. Pokud se postaráme o v¹echny nejdùle¾itìj¹í technické parametry pokladny velmi dobøe, bude to mít velmi velký dopad na dal¹í provozní náklady na¹í pokladny.

Kdy¾ bylo vý¹e uvedené velmi rychle, extrémnì dùle¾itým parametrem, na který by se mìla vìnovat urèitá pøíèina, je výbìr dobrého tisku. V souèasné dobì mù¾eme zvolit jakýkoli mechanismus pro tisk jehel a termotlaè, který má je¹tì vy¹¹í závazek. Jehlový mechanismus není pøíli¹ roz¹íøený a nejdùle¾itìj¹í je urèitì pomalej¹í ne¾ tepelná zaøízení. Zároveò stojí za to dodat, ¾e barvicí pásky jsou také nezbytné pro jejich skuteèné fungování. Fiskální registraèní pokladny, které se zabývají mechanismy jehel, jsou obvykle velmi oblíbené, proto upoutávají pozornost zákazníkù, kteøí na první pohled vìnují cenu, a dal¹í technické parametry pokladny opou¹tìjí nový plán.

Fiskální tiskárna POSnet je velmi zdvoøilá a vyvíjí velmi rychle. Nepatrnou nevýhodou je samozøejmì potøeba pou¾ít speciální termální papír, který bývá obvykle dvakrát dra¾¹í ne¾ døíve zmínìný ofsetový papír, který se èasto pou¾ívá v tiskových matricích. Rovnì¾ je tøeba si uvìdomit, ¾e ti¹tìné role termického papíru se musí nosit za slu¹ných podmínek. Na¹tìstí má je¹tì více tiskáren elektronickou kopii pøíjmù, co¾ daòový úøad více akceptuje. Tyto údaje musí být uchovávány po dobu 5 let, proto¾e daòový úøad má v tomto období splnit tuto kontrolu.

Stojí za to investovat do fiskálních èástek renomovaných firem, jako je: posnet. V souèasné dobì musí tento výrobce nabízet nejlep¹í technické parametry pokladny, zejména finanèní prostøedky jsou pokryty atraktivními propagacemi.