Clementoni mikroskop

Mikroskop je ¹patný nástroj ve formì a pou¾ití. V kovovém nebo plastovém pouzdøe, které má siluetu a stùl, namontované ve výhodných vzdálenostech: objektiv, okulár, zrcadlo a clona.

Okular je soubor správnì vybraných èoèek namontovaných v kovové trubièce, na které se oko dívá do oka. Objektiv pak stejný výbìr správnì vybraných èoèek, data v kovové trubce jen nìkolik men¹ích, které "vypadá" na mikroskopické pøípravy. Mikroskopická pøíprava je kus biologického materiálu umístìný v kapce vody na obdélníkovém takzvaném Snímek je dùle¾itý a pokrytý tenkým okem krycího sklíèka. Takto pøipravený mikroskopický preparát se umístí na stùl ve svìtle mikroskopického pohledu. Sklopným poklopem ve støední èásti stolu svìtlo dopadá na dno preparátu, který je nasmìrován pohyblivým zrcadlem umístìným pod stolem. Správnì uspoøádané zrcadlo nasmìruje nasbírané sluneèní záøení nebo umìlé - pokud má mikroskop elektrické osvìtlení - na mikroskopickou preparaci. Umístìný mezi zrcadlo a preparát mikroskopu, clona je pøíli¹ povìøena regulovat mno¾ství svìtla dopadajícího na støed a pozorovatele, který se dostane k oku. Zvednutím a spu¹tìním stolu s pøípravkem konèí zraková ostrost pøípravku. V optickém mikroskopu se celkové zvìt¹ení pozorovaného objektu násobí zvìt¹ením okuláru a zvìt¹ením objektivu. Úplnì odli¹ná forma, a tedy i sí» a podpìra s dalekosáhlým pøístupem, je charakterizována elektronovým mikroskopem. Princip praxe je zde podobný jen roli svìtla v posledním mikroskopu, øádnì kalibrovaném elektronovém paprsku. Pøíprava preparátu probíhá také jemnìji. Za prvé, biologický materiál se shroma¾ïuje v dobré pryskyøici. Po koncentraci pryskyøice se tento výbìr zkracuje speciálním mikrotonovým no¾em na velmi tenké øezy, které se zavádìjí do farmy objektivního pohledu mikroskopu. Elektronový mikroskop umo¾òuje získat mnoho silných zvìt¹ení, která nejsou dostupná v optických mikroskopech.