Chyba registraeni pokladny 36

Podnikatelé otevírající se na¹í spoleènosti se musí pøed zahájením podnikání vypoøádat s mnoha problémy. Delikátní a èasto upravující recepty nedìlají mladým lidem nic jednodu¹¹ího.

V obsahu ví, ¾e pøi otevírání obchodu nebo velkého obchodu nebo on-line bude nutné koupit novitus delio cash register. Koneckoncù, ne ka¾dý si je vìdom skuteènosti, ¾e urèité slu¾by také znamenají nutnost mít toto zaøízení. Je dùle¾ité zjistit, zda bude hotovost a pokladna pøed zahájením podnikání povinná, proto¾e ji lze pou¾ít pouze po nìkolika formalitách. Pøed registrací je vhodné pøedlo¾it daòovému úøadu registraèní pokladnu a tento postup bude pravdìpodobnì trvat nìkolik týdnù. Po nahla¹ování musíte poèítat s jedineèným èíslem kanceláøe a provádìt fiskalizaci pokladny. Jediný provoz je provádìn kvalifikovaným servisním personálem a pracuje v pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Pouze po pøekonání tìchto formalit mù¾ete zaèít prodávat na èástku (samozøejmì, pokud je èinnost v souèasné dobì zøízena. Pou¾ití zaøízení, které je fiskální pokladnou, zahrnuje potøebu neustále sledovat rychle pøizpùsobitelné pøedpisy, proto¾e to jsou ideální zákony a zákony, které urèují povinnosti vlastníkù fiskálních pokladen. Musíte vìdìt, ¾e opravy pokladen jsou mo¾né pouze v kvalifikovaných slu¾bách. S takovou slu¾bou musíte mít podepsanou smlouvu o pomoci, abyste mohli v pøípadì selhání zaøízení provést rychlou opravu. V úspìchu zkazit pokladny musíte zastavit èinnost, proto¾e nemù¾ete prodávat bez pokladny.

Také z posledního dùvodu se majitelé rozhodnou zakoupit náhradní pokladnu, která by mìla být slavena v pøípadì selhání hlavního zaøízení. Provoz spoleènosti by mìl také pamatovat na pøípravu pravidelných fiskálních zpráv. Dr¾ení v¹ech dokumentù je urèitì ¾ít podle urèení daòového úøadu, který mù¾e ukládat pokuty za úspìch nesrovnalostí.