Chyba registraeni pokladny 30

Money Amulet

Podnikatelé, kteøí provozují obchodní kampaò, ve které pou¾ívají registraèní pokladny, musí splòovat øadu po¾adavkù. Nápoj z nich je povinen mít papírové role s kopiemi pøíjmù po dobu stanovenou ve významném naøízení, které bylo prodlou¾eno o rok 2013.

Do 31. prosince 2012 bylo na základì naøízení ministra financí z roku 2008 platné pøechodné období, podle nìho¾ musely být vyhotoveny kopie pøíjmù po dobu dvou let. Od poèátku roku 2013 do¹lo ke zmìnì ukládání pøíjmù z pokladny a prodlou¾ení o pìt let. Daòoví poplatníci, kteøí v roce 2013 evidují prodej na fiskálních èástkách, by mìli poøídit kopie pøíjmù dokumentujících tr¾by za roky 2012 a 2011, zatímco døívìj¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí v¹ak také dbát na to, aby archivované kopie pøíjmù z roku 2013 musely být uchovávány a¾ do roku 2018, proto¾e pìtiletá lhùta existuje od konce kalendáøního roku, ve kterém uplynula lhùta pro platbu danì.Proè je uchovávání kopií fiskálních pøíjmù pìt let? Za prvé, vzhledem k nedávné dobì, ¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho obav, ¾e archivace kopie pøíjmù prostøednictvím opravdu velkého stádia je u¾iteèná. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e do¹lo k pìtiletému období pro správnost daòových vypoøádání. Kopie pøíjmù jsou jediným dokladem, který dokumentuje prodej, èást ceny a sazby danì.Stojí v¹ak za pov¹imnutí, ¾e i kdy¾ zákonodárce uvedl urèitý èas na archivaci kopií rolí s finanèními pøíjmy, neuvádìl situaci, ve které by mìl být ponechán. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì uchovávají své pøíjmy v papírové organizaci. & Nbsp; & nbsp; Dùle¾itìj¹í fondy s roz¹íøeným modulem doufají, ¾e budou archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba mít také na pamìti, ¾e ani likvidace podnikatelské èinnosti v ¾ádné ¹kole neosvobozuje podnikatele od zákonné povinnosti uchovávat kopie pøíjmù z pokladen.