Bezpeenostni standardy

Bez ohledu na podnikatelskou èinnost, kterou ukazujeme, by mìlo být pracovní prostøedí charakterizováno vysokou úrovní bezpeènosti. K tomu, aby byly mimo jiné pou¾ity nouzové východy, které musí být dobøe vyznaèeny, aby pøi po¾áru nebo nové ¾ivot ohro¾ující nehodì mohli bezpeènì opustit zaøízení.

Dùle¾ité je pak nejen v soukromých podnicích, výrobních halách, zaøízeních veøejné správy, ale také v bytech, vìdách a univerzitách. Pøístroj pro nouzové osvìtlení svítidla hraje zásadní roli pøi oznaèování nouzových východù.Souèasná øe¹ení v tomto ohledu jsou kombinací vysoce kvalitních výrobkù se souèasnou stylistikou a lehkou úpravou. Jsou stále vybrány pro montá¾ v mnoha modelech a formách. Bezpeènost zaruèuje i osvìtlení celého povrchu znaèky a rozpoznávací rozmezí 30-40 metrù. Aèkoli, v závislosti na po¾adavcích na cíl, je jistì ¾ít výjimeènì vìt¹í svítidlo. Je tøeba poznamenat, ¾e kladnou stránkou je více pou¾ití LED svìtla, které se vyznaèuje vysokou trvanlivostí. Pøispívá tedy ke sní¾ení nákladù na údr¾bu a údr¾bu a je také pøíznivé pro pøírodní prostøedí.Svítidlo pro nouzové osvìtlení, které vyu¾ívá nìkolik typù elektronických obvodù, vèetnì automatického testu, individuálního napájení nebo pøizpùsobeného monitorovacímu parabolu. Obvykle v sadì najdete také pøíslu¹enství, které umo¾òuje instalaci svítidel v libovolné konfiguraci, napøíklad na stropì, stìnách a pomocí závìsù. Modely, které mají být vestavìné, jsou také jednoduché. Je také dùle¾ité, aby byly sestaveny bez pou¾ití slo¾itých nástrojù. Rovnì¾ stojí za zmínku, ¾e díky eliminaci tì¾kých kovù a pou¾ívání technologií ¹etøících energii jsou moderní armatury ¹etrné k ¾ivotnímu prostøedí. Jsou obvykle vyrobeny z trvanlivého polykarbonátu a piktogramy na nich jsou spoleèné s evropskými po¾adavky. Díky tìmto øe¹ením získáváme jistotu, ¾e dùle¾itá evakuace bude øádnì známá a lidé ¾ijící v zaøízení se budou cítit bezpeènì a pohodlnì.

Podívejte se také na to, co je ATEX pøítomen